Display of Opening hours
Nov 18
Sunday
Nov 19
Monday
Nov 20
Tuesday
Nov 21
Wednesday
Nov 22
Thursday
Nov 23
Friday
Nov 24
Saturday
Building Hours10am – 2am7am – 12am Monday before Thanksgiving7am – 9pm Tuesday before Thanksgiving7am – 5pm Wednesday before ThanksgivingClosed ThanksgivingClosed Thanksgiving breakClosed Thanksgiving break
Special CollectionsClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosedClosedClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pmClosedClosedClosed
Display of Opening hours
Nov 25
Sunday
Nov 26
Monday
Nov 27
Tuesday
Nov 28
Wednesday
Nov 29
Thursday
Nov 30
Friday
Dec 01
Saturday
Building Hours10am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 7pm10am – 5pm
Special CollectionsClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pmClosed
Display of Opening hours
Dec 02
Sunday
Dec 03
Monday
Dec 04
Tuesday
Dec 05
Wednesday
Dec 06
Thursday
Dec 07
Friday
Dec 08
Saturday
Building Hours10am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 9pm Extended hours10am – 9pm Extended hours
Special CollectionsClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 3pmClosed
Display of Opening hours
Dec 09
Sunday
Dec 10
Monday
Dec 11
Tuesday
Dec 12
Wednesday
Dec 13
Thursday
Dec 14
Friday
Dec 15
Saturday
Building Hours10am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 2am7am – 6pm Last day of fall semesterClosed
Special CollectionsClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 3pm7am – 3pm7am – 3pm7am – 3pm7am – 3pmClosed
Display of Opening hours
Dec 16
Sunday
Dec 17
Monday
Dec 18
Tuesday
Dec 19
Wednesday
Dec 20
Thursday
Dec 21
Friday
Dec 22
Saturday
Building HoursClosed7am – 5pm7am – 5pm7am – 5pm7am – 5pm7am – 5pmClosed
Special CollectionsClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pmClosed
Display of Opening hours
Dec 23
Sunday
Dec 24
Monday
Dec 25
Tuesday
Dec 26
Wednesday
Dec 27
Thursday
Dec 28
Friday
Dec 29
Saturday
Building HoursClosed7am – 5pmClosed Christmas Day7am – 5pm7am – 5pm7am – 5pmClosed
Special CollectionsClosed8am – 5pmClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 3pmClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pmClosed
Display of Opening hours
Dec 30
Sunday
Dec 31
Monday
Jan 01
Tuesday
Jan 02
Wednesday
Jan 03
Thursday
Jan 04
Friday
Jan 05
Saturday
Building HoursClosed7am – 5pmClosed New Year's Day7am – 5pm7am – 5pm7am – 5pmClosed
Special CollectionsClosed8am – 5pmClosed8am – 5pm8am – 5pm8am – 5pmClosed
Interlibrary LoanClosed7am – 4:30pmClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm7am – 4:30pmClosed
Display of Opening hours
Jan 06
Sunday
Jan 07
Monday
Jan 08
Tuesday
Jan 09
Wednesday
Jan 10
Thursday
Jan 11
Friday
Jan 12
Saturday
Building HoursClosed7am – 5pm7am – 5pm
Special CollectionsClosed8am – 5pm8am – 5pm
Interlibrary LoanClosed7am – 4:30pm7am – 4:30pm
Display of Opening hours
Jan 13
Sunday
Jan 14
Monday
Jan 15
Tuesday
Jan 16
Wednesday
Jan 17
Thursday
Jan 18
Friday
Jan 19
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Jan 20
Sunday
Jan 21
Monday
Jan 22
Tuesday
Jan 23
Wednesday
Jan 24
Thursday
Jan 25
Friday
Jan 26
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Jan 27
Sunday
Jan 28
Monday
Jan 29
Tuesday
Jan 30
Wednesday
Jan 31
Thursday
Feb 01
Friday
Feb 02
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Feb 03
Sunday
Feb 04
Monday
Feb 05
Tuesday
Feb 06
Wednesday
Feb 07
Thursday
Feb 08
Friday
Feb 09
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Feb 10
Sunday
Feb 11
Monday
Feb 12
Tuesday
Feb 13
Wednesday
Feb 14
Thursday
Feb 15
Friday
Feb 16
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Feb 17
Sunday
Feb 18
Monday
Feb 19
Tuesday
Feb 20
Wednesday
Feb 21
Thursday
Feb 22
Friday
Feb 23
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Feb 24
Sunday
Feb 25
Monday
Feb 26
Tuesday
Feb 27
Wednesday
Feb 28
Thursday
Mar 01
Friday
Mar 02
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Mar 03
Sunday
Mar 04
Monday
Mar 05
Tuesday
Mar 06
Wednesday
Mar 07
Thursday
Mar 08
Friday
Mar 09
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Mar 10
Sunday
Mar 11
Monday
Mar 12
Tuesday
Mar 13
Wednesday
Mar 14
Thursday
Mar 15
Friday
Mar 16
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Mar 17
Sunday
Mar 18
Monday
Mar 19
Tuesday
Mar 20
Wednesday
Mar 21
Thursday
Mar 22
Friday
Mar 23
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Mar 24
Sunday
Mar 25
Monday
Mar 26
Tuesday
Mar 27
Wednesday
Mar 28
Thursday
Mar 29
Friday
Mar 30
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan
Display of Opening hours
Mar 31
Sunday
Apr 01
Monday
Apr 02
Tuesday
Apr 03
Wednesday
Apr 04
Thursday
Apr 05
Friday
Apr 06
Saturday
Building Hours
Special Collections
Interlibrary Loan

Display of Opening hours
November 2018
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Building Hours
7am – 5pm Wednesday before Thanksgiving
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
22
Building Hours
Closed Thanksgiving
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
23
Building Hours
Closed Thanksgiving break
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
24
Building Hours
Closed Thanksgiving break
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
25
Building Hours
10am – 2am
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
26
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
27
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
28
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
29
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
30
Building Hours
7am – 7pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
 
Display of Opening hours
December 2018
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
Building Hours
10am – 5pm
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
2
Building Hours
10am – 2am
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
3
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
4
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
5
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
6
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
7
Building Hours
7am – 9pm Extended hours
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
8
Building Hours
10am – 9pm Extended hours
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
9
Building Hours
10am – 2am
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
10
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
11
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
12
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
13
Building Hours
7am – 2am
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
14
Building Hours
7am – 6pm Last day of fall semester
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
15
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
16
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
17
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
18
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
19
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
20
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
21
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
22
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
23
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
24
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 3pm
25
Building Hours
Closed Christmas Day
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
26
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
27
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
28
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
29
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
30
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
31
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
     
Display of Opening hours
January 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
Building Hours
Closed New Year's Day
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
2
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
3
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
4
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
5
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
6
Building Hours
Closed
Special Collections
Closed
Interlibrary Loan
Closed
7
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
8
Building Hours
7am – 5pm
Special Collections
8am – 5pm
Interlibrary Loan
7am – 4:30pm
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Display of Opening hours
February 2019
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  

Contact Us

Service Desk: 406-994-3139

Interlibrary Loan: 406-994-3161

Research Assistance: 406-994-3171

Special Collections: 406-994-4242

 

At A Glance

Mon, 11/19: 7 am-12 am

Tues, 11/20: 7 am-9 pm

Wed, 11/21: 7 am-5 pm

Thurs, 11/22: Closed (Thanksgiving)

Fri, 11/23: Closed (Thanksgiving holiday)

Sat, 11/24: Closed (Thanksgiving holiday)

University Master Calendar

 

 

Upcoming Library Events

No events are scheduled.